حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان با تأکید بر قانون اساسی
55 بازدید
ناشر: انتشارات بین المللی المصطفی(ص)
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-195-101-8
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این قلم امید وار است که این پژوهش هرچند اندک گامی باشد برای پژوهش های ژرفتر و جامع تر دانشمندان و دانش جویان عزیز و نیز از دیدگاها، انتقادها و پیش نهادهای صاحبان اندیشه و قلم، استقبال می‌نماید. ساختار تحقیق تحقیق حاضر طی یک مقدمه و هفت بخش سازماندهی شده است: ـ در مقدمه مباحث همچون پیشینه تحقیق، ضرورت تحقیق، شیوه تحقیق، ساختار تحقیق و امثال آن توضیح داده شده است. ـ در بخش اول مفاهیم و کلیات تحقیق ذکر شده است؛ از قبیل کلیات مباحث حقوق اساسی و قانون اساسی پیشینه قانون اساسی در افغانستان و امثال آن. ـ در بخش دوم ویژگی‌های کلی نظام سیاسی افغانستان تبیین شده‌اند. از قبیل جمهوریت، اسلامیت، اقتصاد، سیاست،‌ زبان و فرهنگ و غیره... ـ در بخش سوم مولفه‌های حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی ملت در قالب‌های حقوق و آزادی‌های شخصی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بیان شده است که این حقوق و آزادی‌ها از ضلع‌های مهم حقوق اساسیِ کلاسیک و مدرن هستند. ـ در بخش چهارم تفکیک قوا و نظام سیاسی افغانستان که از مباحث مهم حقوق اساسی است بررسی شده است. ـ در بخش پنجم در مورد مجالس تصمیم گیری؛ یعنی لویه جرگه و شورای ملی بحث شده است: مبحث اول از این بخش به لویه جرگه اختصاص داده شده است که مباحث ذیل در آن تبیین شده‌اند: کلیات لویه جرگه، ساختار و ترکیب اعضا و صلاحیت‌های آن. در مبحث دوم ساختار ترکیب و صلاحیت‌ها و اختیارات ولسی جرگه تبین شده و در مبحث سوم ترکیب و ساختار و صلاحیت‌های مشرانوجرگه توضح داده شده‌اند. ـ بخش ششم به قوه مجریه اختاص یافته است که مباحثی هم چون کلیات قوه مجریه، وظایف و صلاحیت‌های رئیس جمهور و همین طور مسئولیت‌های سیاسی و کیفری رئیس جمهور مورد بحث قرار گرفته است. همین طور ترکیب و صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های هیأت وزیران در این بخش بررسی شده‌اند. ـ در آخرین بخش ساختار و صلاحیت‌های قوه قضاییه به طور جداگانه در سه رکن اصلی آن یعنی ستره محکمه، محاکم استیناف و ابتدائیه بررسی شده‌اند و همین طور به مسایل ثارنوالی که مربوط به حقوق اساسی است نیز اشاره شده است.