کرامت انسانی و مجازات های بدنی از منظر اسلام و حقوق بشر غربی
48 بازدید
ناشر: موسسه امام خمینی(ره)
نقش: نویسنده
شابک: 9789644116759
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کرامت ذاتی انسان، از موضوعات مورد اتفاق است. نقش کرامت ذاتی انسان در مسائل حقوقی، در فقه اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است و تنها در چند دهة اخیر که حقوق بشر جهانی، به کرامت ذاتی انسان به‌ویژه در حقوق جزا، به‌منزلة مبنای مسائل حقوقی توجه کرده، اندیشمندان اسلامی کم‌وبیش دربارة جایگاه آن با رویکرد فقهی مباحثی را مطرح کرده‌اند و برخی از آنان، بر این باورند که می‌توان مسائل حقوقی را از آن استنباط کرد. انگیزه و دلیل اصلی طرح کرامت انسان در غرب، نظام کیفری غیرعادلانه و ستمگرانه‌ای بوده که در برابر جرم اندک، شدیدترین مجازات را اعمال می‌کرده است، و در حقیقت، دنیای غرب، در پی مبنایی انسانی بوده تا بتواند با تکیه بر آن، با نظام حقوق جزا و نظام قضایی خشن و غیرانسانی غرب بستیزد. اما نه در غرب و نه از سوی فقهای اسلامی تبیین علمی و منطقی از نقش کرامت در گزاره‌های حقوقی ارائه نشده است. در بینش اسلامی، انسان، کرامت ذاتی و اکتسابی دارد، و خاستگاه اصلی کرامت، ارادة خداوند است و نقش کرامت ذاتی در مسائل حقوقی در ارتباط با خدامحوری قابل ارزیابی است. در غرب خاستگاه‌های متفاوتی برای کرامت بیان شده است که در یک جمع‌بندی کلی، به «اومانیسم» می‌انجامد و انسان را جدای از موجود هستی‌بخش، کانون توجه قرار می‌دهد..